درباره ما

ما توی کوچکستان دور هم جمع می شیم تا شاد باشیم، محبت و دوستی کنیم، صحبت کنیم، یاد بگیریم، کتاب بخونیم، بازی و آشپزی کنیم و کلی کار دیگه. شما هم پیش ما بیاید.